Skip directly to content

Opleiding

Het verzorgen van een post-doctorale opleiding in de psychoanalyse voor kinderen en/of volwassenen is een belangrijke taak van de NVPA. De organisatie en uitvoering van de opleiding berust bij een permanente commissie van het bestuur: de opleidingscommissie (OC) en zijn subcommissies.

Toelating:

Voor de opleiding kunnen zich aanmelden:

 1. Zij die zijn opgeleid op academisch niveau en werkzaam zijn als, of in opleiding zijn tot BIG-geregistreerd professional in de geestelijke gezondheidszorg en/of de geneeskunde.
 2. Buitenlandse kandidaten uit een land met een door de IPA erkende opleiding, waarbij toestemming van de in dat land gevestigde opleiding overeenkomstig IPA-voorschriften verkregen moet zijn.

Aanmelding voor de opleiding dient te zijn gericht aan de toelatingscommissie van de NVPA. De aanmelding wordt gevolgd door een toelatingsprocedure. Daarin wordt beoordeeld  of de applicant:

 • voldoet aan de  toelatingsvoorwaarden voor aanmelding;
 • een realistische motivatie heeft voor de opleiding en er een gunstige prognose is over de praktische haalbaarheid ervan;
 • over persoonlijkheidskenmerken beschikt die geschiktheid voor het beroep van analyticus waarschijnlijk maken.

De toelatingsprocedure wordt uitgevoerd door de toelatingscommissie van de NVPA .

Opleiding: 

Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. de eigen psychoanalyse;
 2. de theoretische opleiding bestaande uit cursussen en seminaars;
 3. de praktische opleiding waarin men onder supervisie analyseert.

Het studiemateriaal is inbegrepen bij het cursusgeld en wordt door het secretariaat verstrekt. In enkele gevallen wordt geadviseerd een boek zelf aan te schaffen

Klik hier  (link volgt) voor het opleidingsschema

De eigen psychoanalyse:

De kandidaat kan met de theoretische opleiding beginnen nadat hij minimaal 1 jaar een eigen psychoanalyse heeft gehad.

De eigen analyse moet zijn verricht of reeds zijn begonnen door een lid  van de NVPA die  geregistreerd staat in het register van analyserende analytici met de opleidingsfunctie leeranalyses verrichtend, dan wel een analyticus zonder registratie van deze opleidingsfunctie maar met voldoende kwalificaties, dit  ter beoordeling van de toelatingscommissie. 
De frequentie moet minimaal 4 maal per week zijn, respectievelijk zijn geweest.
De kandidaat dient de OC toestemming te geven om bij de analyticus om opgave te vragen over begin- en einddatum en over de frequentie('s) van de eigen analyse.
 
Klik hier voor een lijst met opleidingsanalytici/supervisoren.

De theoretische opleiding:

Het theoretisch deel van de opleiding bestaat uit 4 jaar cursus en 3 jaar technisch seminaar. 

Klik hier voor het programma van de theoretische cursus.

Dit onderdeel wordt voor een deel in samenwerking met twee andere psychoanalytische verenigingen in Nederland gegeven, het Psychoanalytisch Genootschap en de Nederlandse vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie

Voor de opleiding tot analyticus van volwassenen bestaat het praktische deel van de opleiding uit: 

 1. voor het bereiken van het aspirant-lidmaatschap het verrichten van 600 analyse-uren over 2 analyses onder ten minste tweewekelijkse supervisie,; 
 2. voor het bereiken van het lidmaatschap gevolgd door minimaal nog 200  analyse-uren over één 3e analyse. 

De kandidaat moet zowel mannen als vrouwen analyseren, tenzij hiervoor wegens omstandigheden dispensatie is gevraagd aan en verleend door de OC.

Opleiding tot analyticus van kinderen 

 
Voor de opleiding tot analyticus van kinderen bestaat het praktische deel van de opleiding uit: 
 1. voor het bereiken van het bijzonder aspirantlidmaatschap het verrichten onder ten minste tweewekelijkse supervisie van 600 kinderanalyse-uren, verdeeld over minimaal 2 en maximaal 4 kinderanalyses; 
 2. voor het bereiken van het bijzonder lidmaatschap gevolgd door, minimaal nog 200 kinderanalyse-uren over maximaal 2 kinderanalyses. 

De kandidaat moet zo mogelijk ervaring opdoen in het analyseren van zowel een kleuter, een latentiekind als een adolescent. 

Daarnaast dient men onder supervisie 2 ouderbegeleidingen bij kinderanalyses te verrichten, beide gedurende minimaal 8 maanden.  In plaats van één ouderbegeleiding is het ook toegestaan een psychoanalytische ouder(s)-baby behandeling onder supervisie te verrichten. 

Voor de opleiding tot analyticus van de combinatie volwassenen en kinderen bestaat het praktische deel van de opleiding uit:

 1. het verrichten onder tenminste tweewekelijkse supervisie van 600 analyse-uren over 2 volwassenen en
 2. van 600 kinderanalyse uren, verdeeld over minimaal 2 en maximaal 4 kinderanalyses, 
 3. en het verrichten onder supervisie van 2 ouderbegeleidingen bij kinderanalyses. 
 
In plaats van één ouderbegeleiding is het ook toegestaan een psychoanalytische ouder(s)- baby behandeling onder supervisie verrichten. 

Het verwerven van een ´geval´voor de opleiding (analyse-indicatie en OC-indicatie)

Door het schrappen van de psychoanalyse uit het basispakket, kunnen analyses ten behoeve van de opleiding tegenwoordig alleen nog in de vrij praktijk worden uitgevoerd.

Kandidaten die een analyse zoeken in het kader van het praktische deel van de opleiding, kunnen een beroep doen op het Behandelhuis, gehuisvest op het Olympiaplein in Amsterdam. In het Psychoanalytisch Behandelhuis participeren analytische verenigingen, individuele (vrijgevestigde) analytici en kandidaten, de psychoanalytische kernen en het NPI. Het Psychoanalytisch Behandelhuis ondersteunt kandidaten en gekwalificeerde analytici bij het indiceren en doen van analyses. Zie: Psychoanalytisch Behandelhuis